prawo oświatowe w Profinfo.pl

Szkoła to miejsce, które powinno zapewniać najlepsze warunki do przyswajania wiedzy, rozwoju, a także poczucia bezpieczeństwa uczniów. Niestety nawet najbardziej kompetentna kadra nauczycielska nie jest w stanie zapobiec wystąpieniu zdarzeń, które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu podopiecznych. Wypadki zdarzają się w najlepszych placówkach, a sytuacje takie wymagają podjęcia odpowiednich procedur.

Podstawa prawna

Wszystkie okoliczności i przebieg zdarzenia muszą zostać wyjaśnione przez dyrekcję szkoły. Każda placówka musi mieć także opracowaną procedurę postępowania, która zostaje wdrożona w przypadku dojścia do zdarzenia na terenie szkoły. Taka dokumentacja musi być do wglądu przez grono nauczycielskie, rodziców oraz uczniów, a jej zakres określa szczegółowo Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 6, poz.68 i 69). Również w Karcie Nauczyciela jest zapis o obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków do kształcenia, wynikających z prawa w oświacie. Ciekawe pozycje z zakresu szkolnictwa i prawa oświatowego można znaleźć na https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-w-oswiacie.html. Księgarnia udostępnia zbiór przepisów oraz ustaw po nowelizacji wraz z komentarzem, które mają zastosowanie w placówkach szkolnictwa i oświaty.

prawo oświatowe w Profinfo.pl

Postępowanie po wystąpienia zdarzenia

Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu lub wezwania pogotowia ratunkowego, jeżeli sytuacja tego wymaga. Niezwłocznie musi również powiadomić o tym fakcie dyrektora, który oprócz opiekunów prawnych, taką informację przekazuje w przebiegu dalszych czynności, także:

  • radzie rodziców,
  • inspektorowi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inspektorowi pracy.

Jeżeli na terenie szkoły doszło do wypadku śmiertelnego, powiadomiony powinien zostać także prokurator oraz kuratorium oświaty.

Procedura powypadkowa

Do zbadania okoliczności wypadku powoływany jest zespół powypadkowy, składający się z inspektora pracy oraz pracownika BHP. Zespół ten ma za zadanie sprawdzić, w jakich okolicznościach doszło do wypadku i czy nie nastąpił on w wyniku zaniedbania szkoły czy niedopełnieniu przez nią obowiązków zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Zostaje również przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca z uczniem, który uległ wypadkowi oraz świadkami tego zdarzenia. Z postępowania powypadkowego zostaje sporządzony szczegółowy protokół, który może być niezbędny w prowadzeniu dalszych czynności z ubezpieczycielem.